آموزش نصب فیش BNC (ویدیو)

برای اتصال دوربینها به دستگاه ضبط نیاز به اتصال فیش BNC میباشد

که در این ویدیو به آن اشاره کردیم

آموزش نصب فیش BNC (ویدیو)