کدهای مربوط به سانترال ۱۲۳۲

 

دستگاه سانترال KX-TD1232 یکی از دستگاه های سانترال قدیمی و از رده خارج شده پاناسونیک است. اکثر شرکت های ارائه دهنده خدمات سانترال دیگر برای این دستگاه خدمات نصب و نگهداری ارائه نمی دهند. به همین جهت تصمیم گرفتیم آموزش برنامه ریزی آن را در چند قسمت آماده کنیم و در اختیار کاربران این مدل دستگاه سانترال قرار دهیم.

این مطلب جالب را حتما مطالعه کنید :   سانترال پاناسونیک

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کد اعتباری Account Code

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۶ را وارد کنید.

۴- دکمهSTORE را فشار دهید.

 

تعریف تبدیل کردن یک دکمه به عنوان دکمه کنفرانس

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.(دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۷ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

این مطلب جالب را حتما مطالعه کنید :   سرویس کار سانترال

 تعریف (تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه دسترسی مستقیم DSS

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید.( دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۱ را وارد کنید.

۴-شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری کنید.

۵-دکمه STORE را فشار دهید.

 تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه فرستادن مکالمه / مزاحم نشوید/ FWD/DND

۱- تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳-کد ۴ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

این مطلب جالب را حتما مطالعه کنید :   آموزش و نحوه برنامه ریزی سانترال از راه دور

 تعریف تبدیل کردن یک دکمه قابل برنامه ریزی به دکمه پیغام MESSAGE

۱-تلفن را در حالت برنامه ریزی قرار دهید.

۲-دکمه قابل برنامه ریزی مورد نظر خود را فشار دهید. (دکمه خط شهری – دکمه حافظه و یا دکمه های قابل برنامه ریزی از قبل تعریف شده)

۳–کد ۳ را وارد کنید.

۴-دکمه STORE را فشار دهید.

"کدهای مربوط به سانترال 1232

 تنظیم پیغام عدم حضور

پیغام های زیر قابل برنامه ریزی است :

به زودی باز خواهم گشت :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۱ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید

به خانه رفته ام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITORرا فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۲ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

به داخلی شماره % % % (شماره داخلی) رفته ام :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمهSP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۳ را وارد کنید.

۳-شماره داخلی که می خواهید انجا بروید را شماره گیری کنید

۴- گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

در ساعت % % % % باز خواهم گشت :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۴ را وارد کنید

۳- ابتدا ساعت را (۰۰ الى ۲۳ ) و سپس دقیقه را وارد کنید. ( ۰۰ الى ۵۹ )

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

تا تاریخ % % % % نخواهم بود :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۵ را وارد کنید

۳- ابتدا ماه را (۰۱ الى ۱۲) و سپس روز را وارد کنید. (۰۱ الى ۳۱ )

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

در جلسه هستم :

۱-گوشی را برداشته و با دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۶ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

توجه : پیغامهای شماره ۷ و ۸ و ۹ قابل برنامه ریزی هستند.

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس۷ یا ۸ یا ۹ را وارد کنید.

۳-مورد دلخواه را وارد کنید. ( شماره داخلی – زمان – ماه/روز و غيره )

۴-گوشی را گذاشته و یا دکمهSP – PHONE /MONITOR را فشار دهید.

لغو کردن :

۱-گوشی را برداشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید.

۲-کد ۷۵۰ و سپس ۰ را وارد کنید.

۳-گوشی را گذاشته و یا دکمه SP – PHONE / MONITOR را فشار دهید. 

blog.idehal.org