تجهیزات اکتیو

شبکه های کامپیوتری از تجهیزات تشکیل میشوند که دارای 2 بخش میباشد

اکتیو و پسیو

تجهیزات پسیو به تجهیزات زیر ساخت میگویند

مانند ( داکت ، کابل و…)

تجهیزات اکتیو (سویچ ، روتر ، اکسس پوینت و…. )