وبلاگ

ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی تلفن سانترال

برنامه شماره 001 = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم

با این برنامه شما می توانید حد اکثر 100 عدد شماره تلفن را در حافظه مرکزی سیستم ذخیره کنید . پس از
وارد کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی ، چنانچه نیاز به پاک کردن هر کدام از شماره تلفنها داشته باشید ، می
را فشار دهید. این STORE را فشار داده و سپس دگمه TRANSFER و یا همان CLEARE توانید دگمه
شماره تلفنها از تمامی داخلیها قابل استفاده خواهد بود. این شماره تلفن ها حد اکثر 32 رقم می توانند باشند و
توجه داشته باشید که قبل وارد کردن شماره تلفن مورد نظرتان ؛ کد دسترسی به خط شهری را باید وارد کنید (
( 9 و یا 0
همانطور که گفته شد ؛ این شماره تلفنها از همه داخلی ها قابل استفاده می باشند ؛ یعنی هر کدام از داخلی ها
می توانند از شماره تلفنهای ذخیره شده در این برنامه استفاده کنند و حالا شما در نظر داشته باشید که یک
داخلی که صفر و دو صفر ان بسته است و می خواهد از یکی از شماره تلفنهای ذخیره شده در حافظه اصلی مرکز
تلفن استفاده کند ؛ ایا می تواند یا نه
این امر بستگی به این دارد که شما در برنامه شماره 301 اجازه داده باشید و یا نه
را انتخاب کرده باشید ؛ فقط داخلی های که در کلاس 1 قرار COS یعنی اگر در برنامه شماره 301 گزینه 1
را COS دارند می توانند از همه شماره تلفنهای ذخیره شده بدون محدودیت استفاده کننده و اگر گزینه 2
انتخاب کرده باشید ؛ داخلی های که در کلاس 1 و 2 قرار داشته باشند می توانند از شماره تلفنهای ذخیره شده
انتخاب شده باشد ؛ داخلی های که در کلاس 1 و 2 و 3 قرار COS بدون محدودیت استفاده کنند و اگر گزینه 3
COS داشته باشند می توانند از شماره تلفنهای ذخیره شده بدون محدودیت استفاده کنند و اگر گزینه 4
انتخاب شده باشد ؛ داخلی های که در کلاس 1 و 2 و 3 و 4 قرار داشته باشند می توانند از شماره تلفنهای
انتخاب شده باشد ؛ همه داخلی ها بدون COS ذخیره شده بدون محدودیت استفاده کنند و اگر گزینه 5
محدودیت و بدون در نظر گرفته شدن کلاس کار خودشان از همه شماره تلفنهای ذخیره شده می توانند استفاده
کنند

یکی دیگر از برنامه های مربوط به ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه اصلی مرکز تلفن برنامه شماره 011 می
باشد و ان برنامه ای است که شما می توانید در ان برای هر کدام از شماره تلفنهای ذخیره شده در این برنامه
یک نام انتخاب کنید
وارد حالت برنامه ریزی شوید
کد برنامه را وارد کنید ( کد این برنامه 001 می باشد )
را فشار دهید SP- PHONE و یا همان NEXT پس از وارد کردن کد برنامه ( 001 ) دگمه
بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد و در این زمان Speed NO? عبارت NEXT پس از فشار دادن دگمه
شما می توانید شماره خانه حافظه مورد نظرتان را وارد کنید ؛ همانطور که قبلا گفته شد ؛ این مرکز تلفن دارای
100 عدد خانه حافظه برای سیستم حافظه اصلی خود می باشد که عبارتند از خانه های حافظه 00 الی 99 و شما
می توانید در هر کدام از این خانه های حافظه یک شماره تلفن به طول حداکثر 32 رقم وارد کنید
شما می توانید شماره خانه حافظه مورد نظرتان را وارد کرده و یا با فشار Speed NO? پس از دیدن عبارت
وارد اولین خانه حافظه ، یعنی خانه حافظه 00 شوید ؛ و در این SP- PHONE و یا همان NEXT دادن دگمه
خانه حافظه شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید ؛ فقط توجه داشته باشید که قبل از وارد کردن شماره تلفن
مورد نظرتان ؛ حتما باید کد دسترسی به خط شهری ( 9 و یا 0 ) را وارد کنید
پس بعد از ورود به خانه حافظه ؛ اول کد دسترسی به خط شهری و
دوم شماره تلفن مورد نظر
را فشار دهید STORE و در ادامه دگمه
وارد خانه حافظه بعدی SP- PHONE و یا همان NEXT پس از وارد کردن شماره تلفن ؛ با فشار دادن دگمه
شده و شماره تلفن مورد نظرتان را در ان خانه حافظه ذخیره کنید ؛ برای برگشتن به خانه حافظه قبلی از دگمه
استفاده کنید REDIAL و یا همان PERV
ار فشار دهید END وقتی که کار ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه اصلی به پایان رسید ؛ دگمه
کد دسترسی به خطوط شهری ( 0 و یا 9 و یا 81 الی 86 ) قبل از وارد کردن شماره تلفن باید وارد شود
را فشار داده و سپس شماره TRANSFER و یا همان CLEARE برای تصحیح شماره تلفن وارد شده ، دگمه
تلفن جدید را وارد کنید.
اگر شما می خواهید یک عدد کد اعتباری که در برنامه شماره 310 واگذار شده است را ذخیره کنید ، ابتدا کد
را دو بار فشار داده و سپس کد اعتباری را وارد 􀃀 دسترسی به خطوط شهری را وارد کرده و سپس دگمه
کنید.
اگر شما می خواهید تمام و یا قسمتی از شماره تلفن ذخیره شده را پنهان کنید ( یعنی در هنگام شماره گیری بر
را فشار ICM روی صفحه نمایش تلفنهای دارای صفحه نمایش ظاهر نشود) قبل و بعد از ارقام مورد نظر دگمه
را فشار ICM دهید. البته قبل و بعد از وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری و یا ارقام کد اعتباری دگمه
به عنوان یک رقم برای سیستم محاسبه خواهد شد. ICM ندهید و در ضمن دگمه
خوب پس از ذخیره کردن شماره تلفنهای مورد نظرتان در سیستم حافظه اصلی مرکز تلفن ؛ شما می توانید با
استفاده از برنامه شماره 011 برای هر کدام از شماره تلفنهای ذخیره شده ؛ نام انتخاب کنید ؛ یعنی هر کدام از
شماره تلفنهای ذخیره شده دارای نام باشند
مراحل انجام این کار به این صورت می باشد که در برنامه بعدی 011 توضیح داده شده است

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.